KAALIYAHA SARKAALKA ASLUUBTA

0
380

UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM)
MABAADII’DA QARAMADA MIDOOBAY: DAACADNIMO, XILKASNIMO, IXTIRAAMKA KALA DUWANANSHAHA DADKA
BOOSKAN WAXAA UU U FURAN YAHAY OO KELIYA DADKA U DHASHAY SOOMAALIYA MANA LAHAN FAA’IIDOOYINKA LA MID AH KUWA CAALAMIGA AH
HAWEENKA SI GAAR AH AYAA LOOGU BOORRINAYAA IN AY CODSADAAN
DIB-U-XAYEYSIIN
TAARIIKHDA KAMA DAMBEYSTA AH:                       24 LUULYO 2018
TAARIIKHDA SOO SAARISTA:                        25JUUN 2018
MAGACA JEGADA:                                          KAALIYAHA SARKAALKA ASLUUBTA
HEERKA:                                                         NO-B
QAYBTA:                                             URURKA HAY’ADAHA KU DHAQANKA SHARCIGA IYO AMNIGA
(CADDAALADDA&ASLUUBTA)
GOOBTA::                                           KISMAYO, SOMALIA
MUDDADA HESHIISKA:                                  HAL (01) SANO OO GO’AN
LAMBARKA OGEYSIISKA SHAQADA BANNAAN:       UNSOM/ROLSIG/031/2018/ SM
Warbixin Gaar ah
Booskanwaxaa la maalgelinayaamuddohalsanooohordhac ahkaliya,waxaanasuuraggal ah in muddokordhinlagusameeyo. Booskanwaa mid maxalli ah. Qofkashaqadaraadsanayoayaamas’uul ka ah dhammaankharashka ka bixidoonasiuuulawareegoshaqadan. Dhammaancodsadayaashawaxaasiweynlooguboorrinaya in ay codsigoodakugudbiyaanhabka internet-ka (online)sidaugudhaqsiyaha badan iyo ka horintaaan la gaarintaariikhdakamadambeysta ah eexayeysiintalaguxusay.
Dadkadaneynaya in ay codsadaanshaqadankuwaasoohaatan la shaqeeyoqandaraasleyda QMiyoQandaraasleyda kale waa in ay fuliyaanwaajibaadyadaheshiiska ay la galeenqandaraasleyda QM si ay u noqdaan dad u qalma in ay codsadaanbooskanbannaan.
QaabeyntaHay’addaiyoXiriirrkaWarbixinta:
Booskanwaa boos ka bannaanHowlgalkaKaalmeyntaQaramadaMidoobayeeSoomaaliya (UNSOM) kana bannaanxaruntaKismaayo. Qofkabooskankuguuleystawaxaauusitoos ah u hoosimaandoonaaSarkaalkaAsluubta (P4).
WaajibaadyadaiyoMas’uuliyadaha:
KaaliyahaSarkaalkaAsluubtawaxaauumas’uul ka noqondoonawaajibaadyadasoosocda:

In uu ka qayb-qaatodiyaarintaiyohirgelintaistaratiijiyadahaHawlgalkaee la xiriiraxoojintaiyohorumarintadhammaanqaybaha kala duwaneenidaamkaasluubta, oo ay ka mid yihiinkudhaqankaxeerarkacaalamiga ah eekhuseeya, diyaarintasiyaasaddaiyohabraacyada, dayactirkaxarumaha, iyomaareyntamaxaabiistaiyoshaqaalahaxabsiyada, iyagaoo la siinayotalo, tababariyohagiddhiggoodaqarankaiyoabaabulkatababarkashaqadagudaheed;
In uugacan ka geystoqiimeyntabaahiyadadhinacatababarkaeeshaqaalahaxabsiyadaiyodiyaarintabarnaamijyotababar ah;
In uuqiimeynkusameeyobaahiyadadhinacatababarkauuna ka qayb-qaatodiyaarintaxeeladahatababarkaiyohorumarintaiyoqorshahahirgelintaeeHawlgalka;
In uugacan ka geystohorumarintaawooddaqarankuaaddannaqshadeynta, diyaarinta, fidinta, qiimeyntaiyodiiwaangelintabarnaamijyadatababarka, oo ay ka mid yihiinbixintatalokuaaddantababarkaiyohorumarintaiyohagid.
In uusameeyouunajoogteeyoxiriirkamas’uuliyiintadowladdaqaraniyowakiilladabulshadarayidka (oo ay ka mid yihiindhiggoodakujiraadeeggaAsluubta/Xabsiga, WasaaraddaCaddaaladaiyo/amawasaaradaha kale ay khuseyso, booliska, nidaamkamaxkamadda, ururradahaweenka, hay’adahaaandowligaahayn, hawlgalladadiblumaasiyintaiyodeeq-bixiyeyaasha).
In uugacan ka geystoabuuristaiyodiyaarintamashruucyo la xiriiraxabsiyadaoo loo gudbinayodeeq-bixiyeyaasha, kuwaasoo la xiriira dib u habeyntanidaamkaasluubtaeedalka, gaarahaanna, kobcintaxirfadahadadkaku lug lehasluubta;
In uu ka qayb-qaatohirgelintamashruucyada ay hormuud ka yihiinWaaxdaAsluubta/Ku DhaqankaSharciga;
In uudowr ka qaatowaxqabadkasidawarbixinnadawaaxdaiyoqiimeynta, uuna ka qayb-qaatodiyaarintaiyohirgelintahannaankaqorshayntashaqadawaaxda;
In uu ka qayb-qaatonidaamyadaiskuduwiddaeeheerhay’ad, uunaxiriir dhow la yeeshoqaybaha kala duwaneehay’adda (xuquuqdaaadanaha, booliska, caddaaladda, jinsigaiwm.) iyohay’adaha QM, islamarkanauuwakiiluganoqdohay’addamarki loo baahdo;
In uugacan ka geysto in lagashaqeeyodhammeystirkabarnaamijyadaiyohawlahamaamuleemuhiimka u ah shaqadaWaaxda, oo ay ka mid yihiindiyaarintamiisaaniyadda, ka warbixintawaxqabadkaiyonatiijooyinka, iyoimtixaan ka qaadistadadka loo sooxulay in ay u shaqeeyaandowladda;
In uuqabtowaajibaadyada kale marka loo baahdo;

Kartida:
Xilkasnimada:In uufahamqotodheer u leeyahaywaaxdagaarka ah, in uukhibradweyn u leeyahaydhammaandhinacyada kala duwaneeshaqada, in uuleeyahayxirfad wax kuool ah eedhinacafalanqeynta, islamarkanauuleeyahayxikmad; In uukufaanoshaqadiisaiyoguulaha; in uumuujiyoxilkasnimoiyo in uuaqoonbuuxda u leeyahayshaqada; In uuyahayqoffeejiganookuwanaagsan ka soobixiddaballanqaadyada, in uudhowromuddadakamadambeysta ah uunakuguuleystonatiijooyinka; halkiiuudhiiriggelin ka helilahaaarrimoshaksiyeedooasaga u khaas ah in uudhiiriggelin ka heloarrimokusaabsanshaqo; in uudhabar-adeygmuujiyomarkiiuu la kulmodhibaatooyinamacaqabado; In uunoqdoqofdegganmarkii ay asiibtoxaaladowalaackuabuura; in uuisasaaromas’uuliyad in uutixgeliyoarrimahajinsigauunaxaqiijiyosinnaantadhinaca ka qayb-galintadumarkaiyo ragga eedhammaanshaqooyinka.
QorsheyntaiyoQaabeynta:  In uudiyaariyohiigsicad kuwaasoowaafaqsanxeeladaha la iskuafgartay; in uugartohowlahaiyoshaqooyinkamudnaanta la siinayo; in uu wax ka beddelohowlahamudnaanta la siiyaysida loo baahdo; in uuwakhtiiyoagabkuhabboonkubixiyodhammeystirkashaqada; in uusaadaalinkarohalistauuna u diyaargarooboxaaladahadegdegga ah markiiuusameynayoqorshaha; In uu la socdouuna wax ka beddeloqorshahaiyotallaabooyinkasida loo baahanyahay; in uuwakhtiga u adeegsadosihufan. In uumuujiyokarti ah in uudejinkarowaxyaabahamudnaantalehuunaqorsheeyo, iskuduwoislamarkanauu la socdoqorshihiisashaqoiyokuwadadkauu ka sarreeyo.
Xiriirka:In uusiwanaagsanoofasiix ah u hadlikarowaxna u qorikaro; In uudhagaystodadka kale, in uusi sax u fasirtofarriimahadadka kale uunasihabboonugajawaabceliyo; In uusu’aalloweydiiyosiuu u helofaham sax ah, iyo in uumuujiyo in uudaneynayowada-hadal labodhinac ah; In uusaxoluuqadda, codka, habkaiyoqaabkauu u hadlayo, siwaafaqsandadkadhageysanayo; In uumuujiyofurfurnaandhanka is dhaafsigamacluumaadkaiyo in uu mar kastowargeliyodadka. In uuxirfadwaafi ah u hufan u leeyahaydhinacaxiriirka (hadal iyoqoraalba) oo ay ka mid yihiinawooddauu u leeyahay in uudiyaariyowarbixinnadauunasameeyobandhigisagaoosi cad u bandhigayomowqifkiisakuaaddanarrimaha, in uucaddeeyowadiiqooyin kale, in uusikooban u gudbiyomacluumaadkaugu badan ee loo baahanyahay, uunasoojeediyouunadifaacotalooyinka;
Aqoonta
Waxbarashada:             ShahaadoSareeeJaamacadeed (Master-ka iyowixii u dhigma) eesharciga, caddaaladdadembiileyaasha, sayniskabulshadaamafankamaamulkaamashahaaddadajaamacaddaeeheerkakoowaadoo ay wehlisoaqoontacliineediyo/amakhibraddhinacakaaliyahakudhaqankasharciga/asluubta, ayaahabboon.
Khibrad:            Uguyaraanlabo (2) sanooouuqofkuwaayo-aragnimowax kuool ah kahelaynidaamkaasluubtaayaa loo baahanyahay, oo ay kujirtokhibraddhinacasiyaasaddaiyoqorsheyntaamatababarka. Uguyaraanhal (1) sanoooxirfadshaqo ah oouuqofkutaageerrofarsamoeeloogutalagalayxoojintanidaamyadaasluubta ka fidinaayaygoobkujirtoxaalad kala guur ah, amahorumarhaddasameynaysa, ama ka baxeysacolaad, waa mid habboon.
Luuqadda:        IngiriisiyoFaransiisayaa ah luuqadahashaqadaeeQarammadaMidoobay.  Booskanwaxaa loo baahanyahayqoffasIIxku ah luuqadahaIngiriiskaiyoAf-Soomaaliga (hadal iyoqoraalba). Aqoontaluuqadda kale waa mid muhiim ah.
Habka
Qiimeynta:     Qiimayntadadka u qalmabooskanayaawaxaa ka mid noqonkaraalayliqiimeyn ah kaasoo ay dabasocondoontowarreysila xiriirakartida.
Dadkacodsigasoogudbiyayooaan la sooqaadanbalsexilligauusocdayimtixaankakusoobaxay in ay u qalmaanshaqo la mid ah waxaalaguhaynkaraadiiwaankamuddotoddobasano. Dadkadiiwaanka la geliyaytixgelinayaa la siindoonaamarkii ay mustaqbalkasoobaxaanislashaqadaniyoheerkanshaqo.MacluumaadDheeraad ah:
Sida loo gudbiyo codsiga:
Dadka u qalma shaqadan waxaa ay ku soo gudbin karaan codsiyadooda oo ay qayb ka tahay foomka Taariikhda Shakhsiyeed ee Qaramada Midoobay (P.11) cinwaanka hoose markii la joogo ama ka hor taariikhda kama dambeysta ah. P11 waxaa aad ka heli kartaa https://unsos.unmissions.org/jobs. Codsiyada la soo gudbiyo kaddib wakhtiga kama dambeysta ah ee ah 24Luulyo 2018-ka lama aqbali doono. Warqadaha taarikh nololeedka dadka (CVs) lama aqbali doono.
Email: recruitment-unsoa@un.org
Fadlan Lambarka Ogeysiiska Shaqada Bannaan iyo Jegada Shaqada ka dhig mowduuca email-ka.
Fadlan ku lifaaq nuqulka P11, Shahaaddada Jaamacadda,  Baasaboor ama Teesaraha Aqoonsiga. Fadlan ogow in Shahaadooyinka Waaxda Dembi Baarista (CID-da) iyo Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda (NISA)loo baahan doono qaybaha dambe ee hannaanka shaqaaleynta.
Qaramada Midoobay marnaba ma xaddideyso xaq u yeelashada dhinaca ka qaybgalka ee ragga iyo dumarka maadaama ay mabaaddii’deedu iyo tan hay’adaha la xiriira xusayaan sinnaan jinsi.
QARAMADA MIDOOBAY MARNABA MA QAADATO WAX LACAG AH INTA LAGU GUDO JIRO HANNAANKASHAQAALEYNTA (CODSIGA, KULAN WAREYSIGA, DIYAARINTA AMA TABABARKA)
READ MORE FROM THE SOURCE: KAALIYAHA SARKAALKA ASLUUBTA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.